Sint-Martens-Latem

Tel. 09 - 220 51 10
info@delbooadvocaten.be
LinkedIn

Vermogensflash

 • 14/06/2018 | Raad van State vernietigt standpunt Vlabel, maar wetgever bereidt (meteen) reactie voor!
  Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State een opmerkelijk standpunt van de Vlaamse belastingdienst over de zogenaamde gesplitste aankoop vruchtgebruik-blote eigendom en de gesplitste inschrijving van effecten of geldbeleggingen. Net op diezelfde dag werd echter een wetgevend ingrijpen voorgesteld in het parlement om hiertegen meteen in het verweer te gaan. Over actie-reactie politiek gesproken…
  Lees meer
 • 12/03/2018 | Hervorming erfbelasting
  Op 2 maart 2018 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan het voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting. De hervorming van de Vlaamse erfbelasting is gebaseerd op twee pijlers. Ten eerste een matiging van de tarieven in de erfbelasting, in het bijzonder voor verkrijgingen tussen broers/zussen en tussen anderen. Ten tweede een aantal noodzakelijke verduidelijkingen teneinde de hervorming van het erfrecht maximaal uitwerking te laten krijgen.
  Lees meer
 • 02/02/2018 | Vlabel geeft eerste fout in zijn standpunt inzake het beding van aanwas toe.
  Na onze vermogensflash van 30 januari 2018, aangaande de visie van de Vlaamse belastingdienst omtrent een rechtsgeldig beding van aanwas, moet Vlabel zijn eerste fout al toegeven. Hij doet dit evenwel in alle stilte, zonder enige vorm van communicatie, door een subtiele aanpassing in zijn standpunt.
  Lees meer
 • 30/01/2018 | Vlabel richt zijn pijlen op het beding van aanwas
  Op 29 januari 2018 heeft de Vlaamse belastingdienst een van zijn eerste standpunten van het nieuwe jaar gepubliceerd. Het is onmiddellijk een schot in de ‘verkeerde’ roos, waarmee hij weer menig vermogensplanner de wenkbrauwen zal doen fronsen.
  Lees meer
 • 08/12/2017 | Aanpassingen Vlaamse Codex Fiscaliteit gestemd!
  Deze week werd in het Vlaams Parlement gestemd over enkele aanpassingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit, die weliswaar belangrijke gevolgen met zich zullen meebrengen.
  Lees meer
 • 01/08/2017 | Zomerakkoord - Update
  In de nasleep van de eerste (schriftelijke) verklaringen omtrent het zomerakkoord, werd ook duidelijk dat de regering de fiscale behandeling van kapitaalverminderingen van vennootschappen wil gaan hervormen. Op basis van wat nu reeds (beperkt) geweten is, zou geen enkele kapitaalvermindering nog ontsnappen aan enige heffing van roerende voorheffing.
  Lees meer
 • 26/07/2017 | Het zomerakkoord: de kogel is door de kerk!
  Na wekenlange onderhandelingen kwam afgelopen nacht het verlossende bericht: de regering heeft het veelbesproken zomerakkoord bereikt. Naast een overeenkomst over de begroting, een oplossing voor de Arco-coöperanten en een hele reeks van sociaal-economische maatregelen, bevat het akkoord ingrijpende wijzigingen op fiscaal vlak.
  Lees meer
 • 20/07/2017 | Update nieuw erfrecht
  De stemmen zijn geteld!
  Lees meer
 • 07/07/2017 | Nieuwe erfrecht noopt tot herziening eerdere planningen
  De hervorming van het erfrecht zit in zijn eindfase. Op 4 juli werd het wetsvoorstel goedgekeurd door de Commissie van Justitie van de Kamer. Er wordt verwacht dat de finale stemming in de Kamer nog zal plaatsvinden voor het parlementair zomerreces.
  Lees meer
 • 27/06/2017 | Vlaamse rulingdienst oordeelt over de aanpassing van de modaliteiten van een schenking en de statuten van de burgerlijke maatschap (VB nr. 17019)
  Vandaag werd door de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) een ruling gepubliceerd waarin de aanvrager zekerheid wenst te bekomen dat er geen erfbelasting verschuldigd zal zijn ingevolge de voorgenomen aanpassingen van modaliteiten van de schenking en de statuten van de burgerlijke maatschap.
  Lees meer
 • 14/06/2017 | Schenken via een maatschap is en blijft nuttig
  De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) lanceerde een paar standpunten om de combinatie ‘schenking voor buitenlandse notaris en maatschap’ te ontmoedigen. De rechtbank zal deze standpunten ongetwijfeld ooit vernietigen, of minstens nuanceren. Maar wat doet u tot die tijd?
  Lees meer
 • 20/03/2017 | Forfaitaire berekening voordeel alle aard gratis woonst discriminerend
  Na het hof van beroep in Gent, besluit nu ook het hof van beroep in Antwerpen dat de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos ter beschikking stellen van een woning in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (Antwerpen, 24 januari 2017). Volgens het hof is het verschil in behandeling bij de terbeschikkingstelling door enerzijds een natuurlijk persoon, en anderzijds een rechtspersoon, niet te verantwoorden.
  Lees meer
 • 13/03/2017 | Vlaamse administratie 'versoepelt' standpunt omtrent gesplitste aankoop
  Op 13 maart 2017 werd door de Vlaamse Belastingdienst voor de zoveelste maal een gewijzigd standpunt gepubliceerd omtrent de gesplitste aankoop van blote eigendom en vruchtgebruik. Ditmaal betreft het echter geen verstrenging, maar wel een “versoepeling” voor de aankoopakten die werden verleden in de periode vanaf 1 september 2013 tot en met 18 juni 2015. Of betreft het eerder een correctie van een administratieve onzorgvuldigheid? Even een update…
  Lees meer
 • 06/03/2017 | Startschot voor Vlaamse regularisatie gegeven
  Aan belastingplichtigen wordt tijdelijk de mogelijkheid geboden om bedragen die aan de erf- of registratiebelasting hadden moeten onderworpen worden te regulariseren. Deze afzonderlijke Vlaamse fiscale regularisatie vertoont grote gelijkenissen met de federale regularisatieronde. Wij zetten kort de belangrijkste kenmerken en verschilpunten voor u op een rij.
  Lees meer
 • 31/01/2017 | Voorafgaande beslissing VLABEL: Wijziging huwelijkscontract, fiscaal misbruik?
  Op 30 januari 2017 werd op de website van de Vlaamse Belastingdienst een voorafgaande beslissing gepubliceerd omtrent de toevoeging van een optioneel ontbindende voorwaarde van echtscheiding en van overlijden aan een bestaand huwelijkscontract (voorafgaande beslissing nr. 16057 dd. 9 januari 2017). Opnieuw wordt hierbij fiscaal misbruik naar voor geschoven, of toch gedeeltelijk!
  Lees meer
 • 21/10/2016 | One more thing: Belasting op interne meerwaarden!
  “Les plus-values internes seront taxées”. Met dit zinnetje uit de regeringsverklaring van premier Charles Michel wordt aangekondigd dat de regering voornemens is om in de toekomst interne meerwaarden belastbaar te stellen.
  Lees meer
 • 17/10/2016 | UPDATE VERZEKERINGSGIFT
  Vorige week informeerden wij u al over een nieuw standpunt van VLABEL inzake de verzekeringsgift: er is geen erfbelasting verschuldigd op de uitkering van een geschonken levensverzekeringscontract indien dit contract géén enkele aanduiding van begunstigde bevat op het moment van de schenking. Op de Vlaamse ministerraad van 14 oktober werd nu, op voorstel van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein, een besluit goedgekeurd waarbij de dubbele belasting die zich kon voordoen bij een verzekeringsgift ingevolge het omstreden standpunt van VLABEL (standpunt nr. 15133 d.d. 12/10/2015 en 30/11/2015) wordt uitgeschakeld.
  Lees meer
 • 14/10/2016 | Nieuw VLABEL standpunt schenking levensverzekering
  Eind oktober 2015 publiceerde de Vlaamse Belastingdienst haar eerste omstreden standpunt omtrent de “verzekeringsgift” en het al dan niet toepassen van erfbelasting op de geschonken contracten. Volgens velen het einde van een interessante successieplanningstechniek… Nu, ongeveer een jaar later, zou alsnog een bruikbare oplossing naar voor zijn geschoven die bovendien door VLABEL wordt aanvaard!
  Lees meer
 • 04/10/2016 | Fiscale procedure: gewijzigde spelregels
  De Programmawet van 1 juli 2016 voerde een aantal wijzigingen door op het vlak van de fiscale procedure. Hierbij worden vooral de aanslag- en onderzoeksmogelijkheden in internationale context aanzienlijk uitgebreid. We schetsen kort de belangrijkste wijzigingen.
  Lees meer
 • 30/08/2016 | Vlaamse ruling: toepassing erfbelasting op Liechtensteinse Stiftung
  Recent sprak de Vlaamse rulingcommissie zich voor het eerst uit over de fiscale behandeling van een Liechtensteinse “Stiftung” op het vlak van erfbelasting en neemt onmiddellijk een betwistbaar standpunt in.
  Lees meer
 • 25/07/2016 | EBA Quater: de nieuwe regularisatieronde officieel geopend.
  Met goedkeuring van het Wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, werd op 20 juli officieel het startschot gegeven van een volgende, vierde regularisatieronde. In wat volgt zetten wij kort de krachtlijnen van deze nieuwe regularisatiewetgeving voor u op een rij.
  Lees meer
 • 30/06/2016 | Nieuwe voorafgaande beslissing omtrent de verzekeringsgift en fiscaal misbruik
  Eind vorige maand werd op de website van de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) een voorafgaande beslissing gepubliceerd omtrent de schenking van een levensverzekering (Voorafgaande beslissing nr. 16017 dd. 18.04.2016). Er is de laatste tijd veel te doen geweest rond de verzekeringsgift. Waar gaat het over? Wij vatten alles hieronder nog even kort voor u samen, vooraleer we ingaan op de nieuwe voorafgaande beslissing.
  Lees meer
 • 16/06/2016 | Rulingcommissie wijzigt haar visie omtrent waardering vruchtgebruikconstructies
  Recent werd op de website van de rulingdienst een nieuwe ontwerpaanvraag gepubliceerd omtrent de zogenaamde vruchtgebruikconstructies (gesplitste aankoop van vruchtgebruik door een vennootschap, terwijl de blote eigendom wordt aangekocht door bv. een bedrijfsleider). Gevolg hiervan is dat voortaan slechts een lagere waardering van het vruchtgebruik zal worden aanvaard en dus een groter deel van de aankoopkost ten laste van de blote eigenaar wordt gelegd.
  Lees meer
 • 27/05/2016 | Update - Cassatievoorziening Vlaamse Gewest inzake sterfhuisclausule verworpen
  Zoals reeds eerder gemeld, kiest ook het Hof van Cassatie (terecht) de kant van de belastingplichtige inzake de sterfhuisclausules en verwerpt ze het cassatieberoep ingesteld door het Vlaamse Gewest. Het oude artikel 5 van het Wetboek Successierechten (huidig artikel 2.7.1.0.4 VCF) vormt volgens het Hof geen voldoende grond om dit beding in het huwelijkscontract te kunnen belasten.
  Lees meer
 • 18/05/2016 | Vlabel heeft aangifte erfbelasting in het vizier!
  Sinds 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) de inning van de successie- en de schenkingsrechten overgenomen van de federale diensten en dat zal de Vlaming geweten hebben.
  Lees meer
 • 03/05/2016 | Cassatievoorziening Vlaamse Gewest inzake sterfhuisclausule verworpen
  Het Vlaamse Gewest verliest ook haar laatste veldslag inzake de (oude) sterfhuisclausule.
  Lees meer
 • 23/03/2016 | Vlaamse Tollenaar heft erfbelasting na schenkbelasting op de overdracht van een levensverzekeringscontract: een staaltje van fiscaal dadaïsme!
  Lees meer